دختر جام دوّمین دفتر شعر نادر نادرپور است که در سال ۱۳۳۴ منتشر شد. این مجموعه دربرگیرنده ۱۷ قطعه شعر است.

دختر جام
نویسنده(ها)نادر نادرپور
زبانفارسی
ناشرانتشارات مروارید

منابع

ویرایش