درازگودال ژاپن

درازگودال ژاپن نام یک گودال طولانی در کف اقیانوس آرام است که در کناره شرقی کشور ژاپن قرار گرفته است.

درازگودال ژاپن (خط به رنگ سرمه‌ای تیره)

این درازگودال بخشی است از کمربند آتشفشانی اقیانوس آرام و از جزایر کوریل تا جزایر بونین ادامه دارد. ژرفترین نقظه این درازگودال ۹ هزار متر عمق دارد. و ژاپنی ها به اون می گویند (اوربیانیا-

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Japan Trench," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Trench&oldid=195669725