باز کردن منو اصلی

درجه می‌تواند در یکی از موارد زیر بکار رود: