درک مطلب توانایی خواندن متن، پردازش آن و فهم معنایش است. درک مطلب خود وابسته به مهارت‌های دیگر از جمله تشخیص واژگان است. صرف زمان زیاد برای خواندن واژه‌ها می‌تواند در فرایند درک مطلب تداخل ایجاد نماید.

سرباز نیروی دریایی آمریکا به کودک یاری می‌رساند تا مهارت درک مطلب خود را بهبود بخشد

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش