باز کردن منو اصلی
ویرایش نگاره برگزیده ۱

درگاه:ادبیات آذربایجانی/نگاره برگزیده/۱

Shah Ismail I.jpg

شاه اسماعیل یکم حاکم و بنیان گذار امپراطوری صفویان که پس از تثبیت سیطره در فلات ایران، در گسترش زبان ترکی آذربایجانی کوشید و پس از عمادالدین نسیمی، ادبیات آذربایجانی را به خصوص در زمینه عاشیق‌ها گسترش داد.

ویرایش نگاره برگزیده ۲
ویرایش نگاره برگزیده ۳
ویرایش نگاره برگزیده ۴
ویرایش نگاره برگزیده ۵
ویرایش نگاره برگزیده ۶
ویرایش نگاره برگزیده ۷
ویرایش نگاره برگزیده ۸
ویرایش نگاره برگزیده ۹
ویرایش نگاره برگزیده ۱۰
ویرایش نگاره برگزیده ۱۱
ویرایش نگاره برگزیده ۱۲
ویرایش نگاره برگزیده ۱۳
ویرایش نگاره برگزیده ۱۴
ویرایش نگاره برگزیده ۱۵
ویرایش نگاره برگزیده ۱۶
ویرایش نگاره برگزیده ۱۷
ویرایش نگاره برگزیده ۱۸
ویرایش نگاره برگزیده ۱۹
ویرایش نگاره برگزیده ۲۰
ویرایش نگاره برگزیده ۲۱
ویرایش نگاره برگزیده ۲۲
ویرایش نگاره برگزیده ۲۳
ویرایش نگاره برگزیده ۲۴
ویرایش نگاره برگزیده ۲۵
ویرایش نگاره برگزیده ۲۶
ویرایش نگاره برگزیده ۲۷
ویرایش نگاره برگزیده ۲۸
ویرایش نگاره برگزیده ۲۹
ویرایش نگاره برگزیده ۳۰
ویرایش نگاره برگزیده ۳۱
ویرایش نگاره برگزیده ۳۲
ویرایش نگاره برگزیده ۳۳
ویرایش نگاره برگزیده ۳۴
ویرایش نگاره برگزیده ۳۵
ویرایش نگاره برگزیده ۳۶
ویرایش نگاره برگزیده ۳۷
ویرایش نگاره برگزیده ۳۸
ویرایش نگاره برگزیده ۳۹
ویرایش نگاره برگزیده ۴۰
ویرایش نگاره برگزیده ۴۱
ویرایش نگاره برگزیده ۴۲
ویرایش نگاره برگزیده ۴۳
ویرایش نگاره برگزیده ۴۴
ویرایش نگاره برگزیده ۴۵
ویرایش نگاره برگزیده ۴۶
ویرایش نگاره برگزیده ۴۷
ویرایش نگاره برگزیده ۴۸
ویرایش نگاره برگزیده ۴۹
ویرایش نگاره برگزیده ۵۰
ویرایش نگاره برگزیده ۵۱
ویرایش نگاره برگزیده ۵۲
ویرایش نگاره برگزیده ۵۳
ویرایش نگاره برگزیده ۵۴
ویرایش نگاره برگزیده ۵۵
ویرایش نگاره برگزیده ۵۶
ویرایش نگاره برگزیده ۵۷
ویرایش نگاره برگزیده ۵۸
ویرایش نگاره برگزیده ۵۹
ویرایش نگاره برگزیده ۶۰
ویرایش نگاره برگزیده ۶۱
ویرایش نگاره برگزیده ۶۲
ویرایش نگاره برگزیده ۶۳
ویرایش نگاره برگزیده ۶۴
ویرایش نگاره برگزیده ۶۵
ویرایش نگاره برگزیده ۶۶
ویرایش نگاره برگزیده ۶۷
ویرایش نگاره برگزیده ۶۸
ویرایش نگاره برگزیده ۶۹
ویرایش نگاره برگزیده ۷۰
ویرایش نگاره برگزیده ۷۱
ویرایش نگاره برگزیده ۷۲
ویرایش نگاره برگزیده ۷۳
ویرایش نگاره برگزیده ۷۴
ویرایش نگاره برگزیده ۷۵
ویرایش نگاره برگزیده ۷۶
ویرایش نگاره برگزیده ۷۷
ویرایش نگاره برگزیده ۷۸
ویرایش نگاره برگزیده ۷۹
ویرایش نگاره برگزیده ۸۰
ویرایش نگاره برگزیده ۸۱
ویرایش نگاره برگزیده ۸۲
ویرایش نگاره برگزیده ۸۳
ویرایش نگاره برگزیده ۸۴
ویرایش نگاره برگزیده ۸۵
ویرایش نگاره برگزیده ۸۶
ویرایش نگاره برگزیده ۸۷
ویرایش نگاره برگزیده ۸۸
ویرایش نگاره برگزیده ۸۹
ویرایش نگاره برگزیده ۹۰
ویرایش نگاره برگزیده ۹۱
ویرایش نگاره برگزیده ۹۲
ویرایش نگاره برگزیده ۹۳
ویرایش نگاره برگزیده ۹۴
ویرایش نگاره برگزیده ۹۵
ویرایش نگاره برگزیده ۹۶
ویرایش نگاره برگزیده ۹۷
ویرایش نگاره برگزیده ۹۸
ویرایش نگاره برگزیده ۹۹