درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۱

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۲

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۳

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۴

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۵

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۶

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۷

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۸

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۹

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۱۰ ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۱۱با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود._علی بن ابیطالب

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۱۲عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد._علی بن ابیطالب

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۱۳فقر و تنگدستی و طول عمر را به خود تلقین نکن._علی بن ابیطالب

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۱۴دو چیز مردم را هلاک کرده: ترس از نداری و فخرطلبی._علی بن ابیطالب

درگاه:تشیع/نقل قول برگزیده/۱۵چون خرد کمال گیرد، گفتار نقصان پذیرد._علی بن ابیطالب