درگاه:هوانوردی/تصویر منتخب/۱۳

F-16 Solo Display Team Radom 2009 b.JPG

گروه نمایش انفرادی اف۱۶ یکی از سه تیم نمایشی آیروباتیک نیروهای هوایی سلطنتی هلند در سال ۲۰۰۹