دری

زبان رسمی افغانستان

دری می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

جای‌ها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش