دزدی

گرفتن دارایی دیگران بدون اجازه یا رضایت آنها

دزدی یا سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند. در حقوق کیفری دو نوع سرقت ذکر شده است، سرقت حدی و سرقت تعزیری.

دو جوان در حال دزدی چکمه.

به کسی که عمل دزدی را انجام می‌دهد دزد می‌گویند. همچنین ندادن مال و حق و حقوق کارگر از روی عمد و یا غیرعمد دزدی محسوب میشود تعریف دزدی از نگاهی دیگر: سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی وی به نفع خود یا دیگران.

دزدی در میان حیوانات مانند میمون‌ها هم صورت می‌گیرد.

راهکار کاهش سرقت ویرایش

برای کاهش ارتکاب سرقت و دزدی انواع روش‌ها توسط بشر ابداع شده‌است. یکی از مهم‌ترین روش‌ها در نظر گرفتن قوانین حقوقی مختلف است، که با در نظر گرفتن شرایط، شواهد و قراین برای مجرم اعمال میشود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

https://divansalar.org/blog/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA/