دستور objdump

objdump یک برنامه برای نمایش اطلاعات مختلف در مورد ابجکت فایل‌ها در سیستم‌های مشابه Unix است. به عنوان مثال، می‌توان از آن را به عنوان disassembler برای مشاهده فایل اجرایی در فرم اسمبلی استفاده کرد. این بخشی از "GNU Binutils" برای کنترل دقیق بر فایل‌های اجرایی و سایر داده‌های باینری است.

مثلاً،

$ objdump -D -M intel file.bin | grep main. : -A20

این کار بازگردانی به اسمبلی را در فایل «file.bin» انجام می‌دهد، با کد اسمبلی که با سیتکس اینتل نشان داده می‌شود. سپس آن را به "grep" هدایت می‌کنیم که تابع "main" را جستجو می‌کند و ۲۰ خط کد آن را نمایش می‌دهد.

مثال خروجی:

 4004ed: 55          push  rbp
 4004ee: 48 89 e5       mov  rbp,rsp
 4004f1: c7 45 ec 00 00 00 00 mov  DWORD PTR [rbp-0x14],0x0
 4004f8: c7 45 f0 01 00 00 00 mov  DWORD PTR [rbp-0x10],0x1
 4004ff: c7 45 f4 02 00 00 00 mov  DWORD PTR [rbp-0xc],0x2
 400506: c7 45 f8 03 00 00 00 mov  DWORD PTR [rbp-0x8],0x3
 40050d: c7 45 fc 04 00 00 00 mov  DWORD PTR [rbp-0x4],0x4
 400514: c7 45 ec 00 00 00 00 mov  DWORD PTR [rbp-0x14],0x0
 40051b: eb 13         jmp  400530 <main+0x43>
 40051d: 8b 05 15 0b 20 00   mov  eax,DWORD PTR [rip+0x200b15]    # 601038 <globalA>
 400523: 83 e8 01       sub  eax,0x1
 400526: 89 05 0c 0b 20 00   mov  DWORD PTR [rip+0x200b0c],eax    # 601038 <globalA>
 40052c: 83 45 ec 01      add  DWORD PTR [rbp-0x14],0x1
 400530: 8b 05 02 0b 20 00   mov  eax,DWORD PTR [rip+0x200b02]    # 601038 <globalA>
 400536: 39 45 ec       cmp  DWORD PTR [rbp-0x14],eax
 400539: 7c e2         jl   40051d <main+0x30>
 40053b: 5d          pop  rbp
 40053c: c3          ret
 40053d: 0f 1f 00       nop  DWORD PTR [rax]

objdump از کتابخانه BFD برای خواندن محتویات ابجکت فایل استفاده می‌کند.

ابزارهای مشابه "Borland TDUMP" , "Microsoft DUMPBIN" و "readelf"است.

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش