دستگاه مرجع غیرلخت

دستگاه مرجع غیرلخت یا چارچوب مرجع غیرلخت دستگاهی است که در آن قانون اول و دوم نیوتن معتبر نیستند، یعنی دستگاه مختصات دارای شتاب است. مانند دستگاه مختصات در حالت حرکت شتابدار مستقیم‌الخط و دستگاه مختصات در حال چرخش با سرعت ثابت یا شتاب‌دار.

جستارهای وابسته

منابع

Wikipedia contributors، "Inertial frame of reference،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Inertial_frame_of_reference&oldid=192390559