باز کردن منو اصلی

دوئل (از فرانسوی duel) نبردی رو در رو بین دو تن است که برای تلافی توهین یا اعاده حیثیت، بر پایه مقررات و با سلاح توافق شده، برپا می‌شود. دوئل از رسم‌های عمدتا اروپایی است گر چه صورت‌هایی از آن در دیگر نقاط جهان سابقه داشته‌است. امروز دوئل در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.

دوئل آمریکایی(american draw)

یک نوع دوئل که در امریکا رایج و در افراد هفت تیر دار های سرکش(gunsllingers)مشهور و رایج است که فرد رو به روی هم می ایستند و هم زمان تفنگ هفت تیر خود را به رو هم یک ضرب شلیک میکنند.