دفتر حسابداری

(تغییرمسیر از دفاتر حسابداری)


دفاتر حسابداری علاوه بر موارد ذکر شده شامل دفاتر دیگری نیز می‌باشد اما به‌طور کل و عامیانه از این دفاتر نام برده می‌شود.

دفاتر اصلی حسابداری که مورد قبول اداره دارایی می‌باشد شامل دفتر روزنامه و دفتر کل می‌باشد. اطلاعات مالی به صورت روزانه از تراز و اسناد حسابداری به دفتر روزنامه و معمولاً به صورت هفتگی از دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل می‌شود.