باز کردن منو اصلی

دِلفی در معانی زیر کاربرد دارد:

نام افراد

ابودلف عجلی