باز کردن منو اصلی

دمای انتقال به شیشه (به انگلیسی: Glass transition temperature) دمایی است که در آن هنگام گرم کردن، رفتار شیشه از حالت الاستیک به حالت ویسکوالاستیک تبدیل می‌شود. این دما با تغییر ناگهانی در ضریب انبساط حرارتی ماده مشخص می‌شود.

این دما فقط منحصر به شیشه نیست و در مواد بسیار زیادی بررسی می‌شود از جمله صنایع پلیمری و نساجی که با تهیه پلیمر مورد نظر می‌توان الیاف مورد نظر را نیز تهیه کرد.

رسیدن به دمای انتقال شیشه در پلیمرها بدین گونه است : با گرم شدن ماده و منبسط شدن آن حجم آزاد در ماده افزایش می یابد و شرایط حرکت پیوندهای زنجیر اصلی به صورت استرچی و حرکت زنجیرهای جانبی مهیا می‌شود. این تحول، تحول گاما نامیده می‌شود . حتی می‌تواند این تحول به واسطه تعامل آب با زنجیره‌های پلیمری رخ دهد. وقتی آب اضافه می کنیم تورم داریم با افزایش درجه حرارت و ازدیاد حجم آزاد، کلیه زنجیره‌های جانبی و برخی از اتم‌های ستون فقرات پلیمر دارای فضای کافی می‌شوند تا بتوانند حرکت کنند به این انتقال، تحول بتا گفته می‌شود. وقتی که درجه حرارت بالا رود مناطق آمورف شروع به حرکت می‌کنند و لغزش زنجیره‌ها را داریم که به این تحول، دمای انتقال شیشه می گویند. بعد از این دما پلیمر کم کم آماده برای ذوب شدن می‌شود.

دمای انتقال شیشه تا درجه ای به درجه پلیمریزاسیون و وزن مولکولی وابسته بسته است اما از آن درجه به بعد دیگر وابستگی به آن‌ها ندارد البته این برای پلیمرهای مختلف متفاوت است.

این دمای تحول می‌تواند محدودکننده حد کاربری باشد. یعنی برای حالتی که ما حالت شکننده بخواهیم، تحول ما حداکثر تا دمای انتقال شیشه باشد، یعنی دمای انتقال شیشه و تحولات کمتر از آن. برای حالت رابری تحول باید حداقل از دمای انتقال شیشه باشد، یعنی دمای انتقال شیشه و بعد از مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منابعویرایش

  • ASTM Standard C 162, 2003, Standard Terminology of Glass and Glass Products, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.

physical properties of textile fibres,W. E. Morton and J. W. S. Hearle,Cambridge, England