دهه ۰ (میلادی)

دهه ۰ دهه اول تقویم میلادی است که از سال ۰ (میلادی) آغاز و در ۹ (میلادی) پایان یافت.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۳۰  −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰ 

سال: −۳ −۲ −۱ - ۰ - ۱ ۲ ۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش