دهه ۳۸۰ (میلادی)


دهه ۳۸۰ (میلادی) دهه سی و هشتم تقویم میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰ 

سال: ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش