دهه ۴۰۰ (پیش از میلاد)

دهه ۴۰۰ (پیش از میلاد) ۴۰مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰ 

سال: ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش