دهه ۷۲۰ (میلادی)

دهه


دهه ۷۲۰ (میلادی) دهه هفتاد و دوم تقویم میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰ 
سال: ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳
تصویری در دهه ۷۲۰ میلادی که ۲مرد دارند حرف باهم می‌زنند

رویدادها

ویرایش