دهه ۹۳۰ (میلادی)


دهه ۹۳۰ (میلادی) دهه نود و سوم تقویم میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰ 

سال: ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش