ده گفتار درباره زبان خوارزمی

ده گفتار درباره زبان خوارزمی کتابی مشتمل بر ۱۰ مقاله، از ۴ ایرانشناس نامدار (والتر برونو هنینگ، دیوید نیل مکنزی، هلموت هومباخ، گراردو نیولی) که توسط یدالله منصوری (استاد زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی[۱]) درباره زبان خوارزمی است که به فارسی برگردانیده شده است.

ده گفتار درباره زبان خوارزمی
نویسندهوالتر برونو هنینگ
دیوید نیل مکنزی
هلموت هومباخ
گراردو نیولی
برگردانندهیدالله منصوری
ناشرانتشارات طهوری
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۷
شابک۹۷۸-۹۶۴-۶۴۱۴-۸۲-۲
تعداد صفحات۲۳۹
موضوعزبان خوارزمی
زبانفارسی

فهرستویرایش

  • ۱-ساختار فعل خوارزمی، اثر هنینگ، ترجمه مقاله :

W. B. Henning, (1955), "The Structure of Kwharemain Verb", ACTA IRANICA, VOL 15, 1977, pp. 449-455

  • ۲-زبان خوارزمی، اثر هنینگ، ترجمه مقاله :

W. B. Hening, (1956), "The Kwarezmian Language:, Selected papers, ACTA IRANICA, VOL, 1977, Leiden- Tehran-Liege, pp. 485-500

  • ۳-اسناد زبان خوارزمی، اثر هنینگ، ترجمه مقاله :

W. B. Henning, (1965), "The Choresmian Documents", ACTA IRANICA, VOL 15, 1977, pp. 645-658

  • ۴-ماده‌های فعل ایمپرفکت خوارزمی، اثر مکنزی، ترجمه مقاله :

D. N. MacKenzie, "Khwarazmain Imperfect Stems" (Melanes Linguistaques Offerts a Emaile Benveniste, 1975, 389-396); Reprinted in Iranica Diversa, ed. C. G. Cereti and L. Paul, 1999, pp. 551-570

  • ۵-زبان خوارزمی و اوستایی، اثر مکنزی، ترجمه مقاله :

D. N. MacKenzie, "Khwarezmian and Avestan", (East and West, 38, 1988, 81-92), in: Iranica Diversa (Articles) ed. by C. G. Cereti and L. Paul II, 1999 ROMA, pp. 559-570

  • ۶-زبان خوارزمی در کتاب فقهی، اثر مکنزی، ترجمه مقاله :

D. N. MacKenzie, "Khwarezmian in The Law Books", in Études irano-aryennes Offertes A GILBERT LAZARD, (Stadia Iranica - cahier 7), Paris, 1989, pp. 265-276

  • ۷-زبان خوارزمی، اثر هومباخ، ترجمه مقاله :

H. Humbach, "choresmian", in compendium Linguarm Iranicarum, R. Schmitt, ed. Wiesbaden, 1989, pp. 193-203

  • ۸-نکاتی دیگر درباره فرضیه خوارزمی، اثر نیولی، ترجمه مقاله :

Gherardo Gnoli, "More on the Khwarezmian Hypothesis", corolla iranica: papers in honor of prof. Dr. David Neil Mackenzi on the occasion of his 65th birthday on April 8th, 1991, ed. by R. E. Emmerick and D. Weber, Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris: Peter Lang. 1991, pp. 74-78

  • ۹-زبان خوارزمی، اثر مکنزی، ترجمه مقاله :

MacKenzie, D. N. 1992: "The Chorasmian Language", Encyclopædia Iranica, V, Costa Mesa, California, pp. 517-520

۱۰-واژه‌بست‌ها در خوارزمی، اثر مکنزی، مقاله :

D. N. MacKenzie, "Clitics in Khwarezmian " (Medioiranica, Orientalia Lovaniesis Analecta, 48, Louvain 1993, 135-145)in Iranica Diversa, edited Carlo G. Cereti and Ludwing Paul, Vol II, Roma, 1999, pp. 595-606

پانویسویرایش