دور (به انگلیسی: turn یا revolution یا cycle یا rev)، یکی از واحدهای اندازه‌گیری زاویه و معادل با ۳۶۰ درجه یا ۲π رادیان است.

دایره فوق به طور کامل یک دور است و به قسمت‌های کوچکتر تقسیم شده
واحد مقدار
درجه   ۰° ۳۰° ۴۵° ۶۰° ۹۰° ۱۸۰° ۲۷۰° ۳۶۰°
رادیان ۰ π/۶ π/۴ π/۳ π/۲ π ۳π/۲ ۲π
گراد ۰g ۱۰۰/۳g ۵۰g ۲۰۰/۳g ۱۰۰g ۲۰۰g ۳۰۰g ۴۰۰g
دور   ۰ ۱/۱۲ ۱/۸ ۱/۶ ۱/۴ ۱/۲ ۳/۴ ۱

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش