رؤیای چینی

رؤیای چینی لفظی است که از سال ۲۰۱۳ در اندیشهٔ سوسیالیستی چینی رایج گردیده و مجموعه ایدئال‌های شخصی و ملی در حزب کمونیست چین و چین را توصیف می‌کند.

خبرنگاران مقامات دولتی و فعالان در توصیف نقش فرد در جامعهٔ چین و نیز اهداف ملت چینی از آن استفاده می‌کنند.

منابع