رادیوبیولوژی (به انگلیسی: Radiobiology) به دانش و مطالعه مبانی، مکانیزم، و آثار پرتوهای یونیزان بر روی ماده جاندار را گویند.
رادیوبیولوژی (یا زیست‌شناسی پرتوی) یک رشتهٔ میان رشته ای از علوم است که اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان و غیریونیزان از همه طیف‌های الکترومغناطیسی شامل : رادیواکتیویته (اشعه آلفا، اشعه بتا و اشعه گاما)، پرتوهای ایکس (پرتو ایکس)، اشعه ماورای بنفش، نور مرئی، ریز موج‌ها (مایکروویوها)، موج رادیویی، پرتوهای با فرکانس پائین (که در انتقال الکتریکی متناوب استفاده می‌شود)، پرتوهای اولتراسوند(مافوق صوت) حرارتی (گرما)، و روش‌های مرتبط با آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد.این رشته زیر مجموعه از بیوفیزیک محسوب می‌شود.

یک منحنی بقای سلولی

زمینه‌های مورد بررسی

ویرایش

واکنشهای بین میدانهای الکترومغناطیسی (EMF) و ارگانیسمها یا موجودات زنده می توانند در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار بگیرند :

رادیوبیولوژی (زیست‌شناسی پرتوی) مربوط به پرتوهای غیریونیزان، شامل:

منبع‌های پرتوی برای زیست‌شناسی پرتوی

ویرایش

آزمایشها و تجربیات مربوط به زیست‌شناسی پرتوی (رادیوبیولوژی) به‌طور معمول از منابع تشعشعی استفاده می‌کنند که می‌توانند شامل:

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش