بازده تبدیل انرژی

(تغییرمسیر از راندمان تبدیل انرژی)

بازده تبدیل انرژی نسبت انرژی مفید خروجی به انرژی ورودی یک ماشین است.

انرژی خروجی همیشه کوچکتر از انرژی ورودی‌ست.

انرژی خروجی می‌تواند به صورت انرژی الکتریکی، انرژی مکانیکی، کار یا گرما باشد. نکته مهم در محاسبه بازدهی تبدیل، مقدار مفید (و نه کل) انرژی خروجی‌ست که علاوه بر بازدهی، میزان مؤثر بودن چرخه ترمودینامیکی را نیز بیان‌می‌کند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

John R. Fanchi, Christopher J. Fanchi - 2011, Energy in the 21st century