ربات کشاورزی

ربات کشاورزی (Agricultural robots or agbot) رباتی با کاربردهایی در کشاورزی است. مهمترین کاربرد حال حاضر این رباتها برداشت محصول می‌باشد. با ظهور بیشتر رباتها و پهپادها، کاربردهای بیشتری مانند کنترل علفهای هرز، باروری ابرها، کاشت دانه‌ها، برداشت محصول، نظارت محیطی و آنالیز خاک به این حیطه اضافه گردیده است.