رده:جمهوری گرانادای جدید در دهه ۱۸۵۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۸۵۰ (میلادی) در جمهوری گرانادای جدید هستند.

 • ۱۸۰۰
 • ۱۸۱۰
 • ۱۸۲۰
 • ۱۸۳۰
 • ۱۸۴۰
 • ۱۸۵۰
 • ۱۸۶۰
 • ۱۸۷۰
 • ۱۸۸۰
 • ۱۸۹۰
 • ۱۹۰۰
 • ۱۴
 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴