رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۰۸ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱
سال‌ها (میلادی) ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱