رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۰۹ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۲۰۰۶  ۲۰۰۷  ۲۰۰۸  ۲۰۰۹ ۲۰۱۰  ۲۰۱۱  ۲۰۱۲
سال‌ها (میلادی) ۲۰۰۶  ۲۰۰۷  ۲۰۰۸  ۲۰۰۹ ۲۰۱۰  ۲۰۱۱  ۲۰۱۲