باز کردن منو اصلی

ردیف ممکن است به یکی از معناهای زیر به کار رفته باشد: