Blaise de Vigenère

رمز ویجنر یک روش رمزنگاری متن الفبایی است که با استفاده از یک سری از رمزهای سزار یک کلید انتخابی جهت رمزنگاری استفاده می‌شود.

این روش در اصل توسط Giovan Battista Bellaso در سال ۱۵۵۳ در کتابش شرح داده شده‌است. با این حال، این طرح در قرن ۱۹ میلادی به اشتباه به Blaise de Vigenère نسبت داده شده‌است، و در حال حاضر به‌طور گسترده‌ای به عنوان "رمزنگاری ویجنر(Vigenère)" شناخته شده‌است.

این نوع رمزنگاری، رمزنگاری است که به خوبی شناخته شده‌است چرا که در حالی که آن را آسان می‌توان درک و پیاده‌سازی کرد. این رمز برای اغلب مبتدیان به نظر غیرقابل شکست می‌رسد.

تعریفویرایش

 
جدول ویجنر

هر حرف از حروف الفبا در رمزنگاری سزار، در امتداد برخی از تعدادی از مکان انتقال یافته‌است، برای مثال، در رمزنگاری سزار از "سه خانه به چپ" استفاده می‌شود، E می‌تواند تبدیل به B شود و به همین ترتیب ادامه پیدا کند. رمزنگاری Vigenère متشکل از رمز سزار مختلفی است که در دنباله با ارزش‌های مختلف تغییر می‌یابد.

برای رمزکردن می‌توان از یک جدول حروف استفاده کرد، این جدول شامل حروف الفبا است. هر حرف الفبا در ۲۶ ردیف مختلف نوشته شده‌است، هر یک از حروف الفبا به صورت انتقال دوره‌ای، نسبت به حروف الفبای قبلی مقایسه می‌شود. در نقاط مختلف در فرایند رمزنگاری، رمز را با استفاده از حروف الفبای مختلف متعلق به یکی از ردیف‌ها است. الفبای مورد استفاده در هر نقطه بستگی به انتخاب کلید واژه دارد.

به عنوان مثال فرض کنیم می‌خواهیم کلمه ATTACKATDAWN را با این روش کد کنیم. درابتدا یک کلید انتخاب می‌کنیم فرض کنید کلید LEMON باشد. اگر چه ۲۶ ردیف کلید وجود دارد چون حروف مختلف به عنوان حرف‌های منحصربه‌فرد در رشته اصلی استفاده می‌شود، در اینجا فقط ۵ کلید، {L، E، M، O، N} وجود دارد. برای گرفتن حرف‌های پی‌درپی از رشته اصلی، و نوشتن هر حرف پیام با استفاده از ردیف‌های کلیدی مربوط به آن است. حرف بعدی از کلید را انتخاب کنید، که در امتداد ردیف ستون که منطبق بر کاراکتر پیام برای پیدا کردن متن اصلی است.

متن اصلی: ATTACKATDAWN
کلید: LEMONLEMONLE
متن رمز شده: LXFOPVEFRNHR

تعریف جبریویرایش

رمز ویجنر را همچنین می‌توان جبری تحلیل کرد. اگر برای هر حرف A تا Z اعداد ۰ تا ۲۵ در نظرگرفته‌شود، علاوه بر این باقی‌مانده مجموع‌شان بر ۲۶ نیز محاسبه می‌شود، سپس Vigenère رمزگذاری شده   با استفاده از کلید   را می‌توان به صورت زیر نوشت،

 

و   رمزگشایی می‌شود با استفاده از کلید  ،

 

در حالیکه   پیغام هستند،   و متن رمزشده هستند   کلید استفاده‌شده‌است.

در نتیجه با استفاده از مثال قبلی، به رمز در آوردن   با کلیدحرف   که نتیجه محاسبه می‌شود  .

 

تحلیلویرایش

ایده پشت رمزنگاری ویجنر، مانند تمام رمزهای چندالفبایی است، یعنی برای پنهان کردن فرکانس‌های متنی حروف، با یک برنامه سرراست از تحلیل فرکانس را مداخله دارد. به عنوان مثال، اگر P شایع‌ترین حرف در یک متن رمزی باشد که متن به زبان انگلیسی است، ممکن است که P مربوط به E باشد، گمان به E است چون رایج‌ترین حرف در زبان انگلیسی است. با این حال، با استفاده از رمزنگاری ویجنر، E می‌تواند عنوان حرف دیگری در پیام رمزشده باشد، در نتیجه تحلیلی است که شکست تجزیه و تحلیل فرکانس ساده را نشان می‌دهد.

ضعف اصلی رمزنگاری ویجنر، طبیعت تکرار کلید آن است. اگر رمزشناس به درستی طول کلید را حدس بزند، و سپس متن رمزنگاری را می‌توان به عنوان رمز سزار درهم‌آمیخته تلقی کرد، که به صورت جداگانه می‌توان به راحتی شکسته شود.

منابعویرایش

Vigenère cipher