رومیان در ایران

رومیان در ایران، با تهاجم و اشغال نواحی غربی و مرکزی پارتیا (امروزه ایران) توسط رومیان در طول امپراطوری خود ارتباط دارند. امپراتور تراژان حتی می‌توانست یک پادشاه قسمت‌های غربی پارت، را با نام Parthamaspates به عنوان حاکم رومی یک «ایالت خودمختار» روم در پارت نامگذاری کند.

نقشه همه قلمروهایی که قبلاً توسط امپراتوری روم تحت اشغال / تحت سلطه بودند. منطقه صورتی "Client State" تراژان را در غرب ایران نشان می‌دهد

پل والریان ویرایش

 
پل والریان یا بند قیصر

در ایران چندین خرابه رومی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد به رویدادهای جنگ مربوط باشد، مانند: پل سزار.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش