زبان‌های ایبریایی-رومی

زبان‌های ایبریایی-رومی شاخه‌ای از زبان‌های رومی هستند که در شبه جزیره ایبری تکلم می‌شوند. این زبان‌ها از زبان‌های گالی-ایبریایی مشتق شده‌اند.

رومی-ایبریایی
پراکنش:Originally شبه جزیره ایبری; و سایر نقاط جهان
تبار:زبان‌های هندواروپایی
زیرگروه‌ها:
ایبریایی غربی
ایبریایی شرقی

زبان‌هاویرایش

منابعویرایش