زبان‌های مانده

(تغییرمسیر از زبان مندنگ)

زبان‌های مانده زبان میلیون‌ها نفر از مردمان مانده در کشورهای مالی، سنگال، گامبیا، گینه، ساحل عاج، بورکینا فاسو، سیرالئون، لیبری، گینه نو و چاد است.

عربی ا ع ب ت ط ض ج ه ح خ د ر س ش ص ث ظ ڢ ل م ن و ی ک لا
لاتین ('), aa, ee (', with madda ŋ) b, p t t t c, j h h d r s s (sh) s s s f l m n, ñ, ŋ w y k, g la