باز کردن منو اصلی

زَرمان در اساطیر مزدیسنا نام دیو پیری‌است. او با خود پیری می‌آورد و کسان را بددم می‌کند. از این دیو در اوستا یک بار در وندیداد یادشده‌است.

واژه‌شناسیویرایش

زرمان در پهلوی zarmân و در اوستایی -zaurvan به معنی پیر یا پیراندیشه می‌باشد.

منبعویرایش