زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان آینده کامل (Future Perfect) برای بیان کاری در آینده که زودتر از کاری دیگر به پایان خواهد رسید به کار می‌رود. الگوی این زمان برای فعل رفتن will have gone است.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در فارسیویرایش

در فارسی از (مادهٔ گذشته + «بودن» به آیندهٔ ساده) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I will have gone.

من رفته خواهم بود.

کاربردهاویرایش

۱. برای بیان عملی که در آینده تکمیل شده و تمام خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

Don’t worry, he will have repaired the bike by then.

نگران نباش، تا آن گاه او دوچرخه را تعمیر کرده خواهد بود.

۲. برای بیان حدس یا پیش‌بینی دربارهٔ اتفاقی که افتاده یا در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد. به مثال زیر توجه کنید:

He will probably have noticed that his bike is broken.

او احتمالاً متوجه شده خواهد بود که دوچرخه‌اش خراب شده‌است.

نمونهویرایش

I will have painted the room in 2 days.

من آن اتاق را در ۲ روز نقاشی کرده خواهم بود.

I will have finished the project by the time you come.

من پروژه را تمام کرده خواهم بود تا زمانی که شما بیایید.

By the time she arrives, the show will have started.

تا زمانی که او برسد، آن نمایش شروع شده خواهد بود.

By the time you read this I will have left.

تا زمانی که تو این را بخوانی من تَرک کرده خواهم بود.

پانویسویرایش