زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی (Present simple) برای بیان اتفاقات به صورت عمومی استفاده می‌شود و بر خلاف نامش فقط مربوط به زمان حال نیست. ما از زمان حال ساده برای بیان پیشامدها و عاداتی استفاده می‌کنیم که همواره و همه وقت در حال روی دادن هستند. از زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای بیان واقعیت‌ها و امور عمومی و همچنین رخدادهایی که دائماً در حال تکرار است، استفاده می‌شود. در زمان حال ساده در زبان انگلیسی، این اهمیت ندارد که کار انجام شده در هنگامی که گوینده در حال صحبت است، در حال انجام شدن باشد. این زمان یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در زبان انگلیسی به شمار می‌رود.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

کاربردهاویرایش

 • یک واقعیت یا قاعده عمومی. به مثال زیر توجه کنید:

The earth goes round the sun.

(زمین دور خورشید می‌چرخد)

 • کارها یا اتفاقاتی که به طور منظم یا به خاطر عادت تکرار می‌شوند. (گاهی از قیدهای زمان برای نشان دادن میزان تکرار استفاده می‌شود. قیدهایی مثل: always, never, rarely, often) به مثال زیر توجه کنید:

I usually go away at weekends.

(من معمولاً آخر هفته جایی می‌روم)

 • برنامه‌های آینده که در زمان حال برنامه‌ریزی شده‌اند. به مثال زیر توجه کنید:

The bus leaves at half past four.

(اتوبوس ساعت چهار و نیم حرکت می‌کند)

ساختار گرامریویرایش

صرف افعال در زمان حال سادهویرایش

برای حالت سوم شخص یعنی ضمائر he, she و it از s سوم شخص استفاده می‌شود.

 • مثال:
 • He works for I.R.I.B.
 • The moon goes around our planet.
 • Your dog always barks loudly.
 • او برای صدا و سیما کار می‌کند.
 • ماه به دور سیاره ما می‌چرخد.
 • سگ شما همیشه با صدای بلند پارس می‌کند.

سؤال کردن و منفی کردنویرایش

برای سؤالی کردن زمان حال ساده در زبان انگلیسی از Do و Does استفاده می‌کنیم.

 • مثال:
 • Does she drink tea very often?
 • Do I from Iran?
 • Do workers clean here every monday?
 • آیا او اغلب اوقات چای می‌نوشد؟
 • آیا من اهل ایرانم؟
 • آیا کارگران هر دوشنبه اینجا را نظافت می‌کنند؟

برای منفی کردن زمان حال ساده در زبان انگلیسی از Don't و Doesn't استفاده می‌کنیم.

 • مثال:
 • He doesn't work for I.R.I.B.
 • Your dog doesn't bark loudly.
 • او برای صدا و سیما کار نمی‌کند.
 • سگ شما با صدای بلند پارس نمی‌کند.

برای بیان ساعت حرکت قطارها، هواپیماها و… نیز از زمان حال ساده استفاده می‌شود. The train leaves at 10:00. The plane arrives at 2:30.

رابطه ضمیر با فعلویرایش

در سوم شخص ها (He,She,it) ساختار افعال تغییر می کند

افعالی که پایان آنها O,CH,SH,S,X,Z باشد به فعل ها پسوند es اضافه می شود

Kiss=kisses

در پایان افعالی که با y پایان می یابد, y آخر فعل حذف شده و پسوند ies می گیرد

Fly=flies

و در ضمیر های اول شخص جمع و مفرد ، دوم شخص جمع و مفرد ، و سوم شخص جمع فعل تغییری نمی کند

منابعویرایش

* English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-2th edition-ISBN 0-521-43681-8