ساختار آنتی فلوریت

ساختار آنتی فلوریت یکی از ساختارهای دوتایی مواد است که در آن آنیون‌ها و کاتیون‌ها در مواضع معکوس نسبت به ساختار فلوریت قرار می‌گیرند. یعنی آنیون‌ها دارای آرایش مکعبی با وجوه مرکزپر بوده و کاتیون‌ها در حفره‌های چهار وجهی قرار می‌گیرند.

ساختار بلوری آنتی فلوریت

منابع ویرایش

David W. Richerson, Modern Ceramics Engineering: Properties, Processing and use in design, CRC Publishing, 2nd ed. , 1992.