ساختار مواد

ساختار مواد را به‌طور کلی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:

مواد جامدویرایش

مواد مایعویرایش

مواد گازی شکلویرایش

  • ساختار آمورف