باز کردن منو اصلی

ساختار مواد را به طور کلی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:

مواد جامدویرایش

مواد مایعویرایش

مواد گازی شکلویرایش

  • ساختار آمورف