ساختار مواد را به‌طور کلی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:

مواد جامد ویرایش

مواد مایع ویرایش

مواد گازی شکل ویرایش

  • ساختار آمورف

منابع ویرایش

  1. Nawy, Edward G. (1989). Prestressed Concrete. Prentice Hall. ISBN 0-13-698375-8.
  2. Nilson, Arthur H. (1987). Design of Prestressed Concrete. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-83072-0.