باز کردن منو اصلی

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی

نشان رسمی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، در ششم اردیبهشت ماه ۱۳۲۶ به ریاست عالیه محمدرضا پهلوی و نیابت ریاست عالیه اشرف پهلوی بنیان نهاده شد.

هدفویرایش

بهبود وضع بهداشت کشور، درمان بیماران بی وسیله و بهبود حال نیازمندان بود که در کل سه رشته اساسی را در بر می‌گرفت:

  1. خدمات بهداشتی و درمانی
  2. خدمات فرهنگی و آموزشی
  3. خدمات اجتماعی

کامیابیویرایش

سازمان بی‌درنگ دست به کار شد و توانست وظیفه‌های انسانی و عام‌المنفعه خویش را تا آخرین حد امکان به مرحله اجرا گذارد و افزون بر این روز به روز دامنه اقدام‌هایش را گسترش دهد و هر سال بر شمار موسسه‌ها و چند و چون خدمت‌هایش در سراسر کشور بیفزاید.

نمونه‌کارهاویرایش

منبعویرایش