سبزینه یا کلروفیل، رنگیزهای سبزرنگ است که در اکثر گیاهان، خزهها وسیانوباکتریها و باکتری های فتواتوتروف یا همان باکتری های فتوسنتز کننده که کلرو فیل دارند اما کلرو پلاست ندارند یافت می‌شود.[۱] سبزینه بخش اعظم نور آبی و قرمز را جذب و نور سبز و زرد را از بین طیف‌های الکترومغناطیسی منعکس می‌کند. رنگ سبز گیاهان به دلیل انعکاس نور سبز از کلروفیل‌هاست.[۲]

وظیفهٔ سبزینه، نورساخت (فتوسنتز) است که یعنی دی اکسید کربن را با آب به دست آمده ترکیب و قند و اکسیژن میسازد یا به طور ساده تر گیاه را قادر می‌سازد از نور خورشید انرژی کسب کند.

ماده‌ای شیمیایی است که تقریباً در برگ و ساقه تمام گیاهان وجود دارد و رنگ آن‌ها را سبز می‌کند. عملیات فتوسنتز باعث سبز ماندن گیاهان می‌شود. گیاهان، برای ساختن غذایشان به کلروفیل نیاز دارند. دی‌اکسید کربن موجود در هوا و آب مکش شده به وسیله ریشه گیاه از زمین در حضور نور با کمک کلروفیل واکنش می‌دهند و اکسیژن و کربوهیدرات تولید می‌شود

نگارخانه

مقاله‌های مرتبط

منابع

  1. May P. "Chlorophyll". University of Bristol.
  2. Muneer S, Kim EJ, Park JS, Lee JH (March 2014). "Influence of green, red and blue light emitting diodes on multiprotein complex proteins and photosynthetic activity under different light intensities in lettuce leaves (Lactuca sativa L.)". International Journal of Molecular Sciences. 15 (3): 4657–70. doi:10.3390/ijms15034657. PMC 3975419. PMID 24642884.