باز کردن منو اصلی

سده ۲۳ سده‌ای است که از سال ۲۲۰۰ میلادی آغاز شده و در انتهای سال ۲۲۹۹ پایان می‌پذیرد

سده: سده ۲۱ - سده ۲۲ - سده ۲۳
دهه: ۲۱۷۰  ۲۱۸۰  ۲۱۹۰  ۲۲۰۰  ۲۲۱۰  ۲۲۲۰  ۲۲۳۰ 

سال: ۲۱۹۷ ۲۱۹۸ ۲۱۹۹ - ۲۲۰۰ - ۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ۲۲۰۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش