سده ۲۳ (میلادی)

سده ۲۳ سده‌ای است که از سال ۲۲۰۱ میلادی آغاز شده و در انتهای سال ۲۳۰۰ پایان می‌پذیرد

سده: سده ۲۱ - سده ۲۲ - سده ۲۳
دهه: ۲۱۷۰  ۲۱۸۰  ۲۱۹۰  ۲۲۰۰  ۲۲۱۰  ۲۲۲۰  ۲۲۳۰ 

سال: ۲۱۹۷ ۲۱۹۸ ۲۱۹۹ - ۲۲۰۰ - ۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ۲۲۰۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان