باز کردن منو اصلی

سراب طاقبستان در دامنه کوه طاقبستان و در شمال شهر کرمانشاه واقع شده‌است، از دیرباز این سراب محل تأمین آب آشامیدنی ساکنان روستای طاقبستان بوده‌است که اکنون در محدوده شهری کرمانشاه قرار میگیرد.این سراب دقیقاً از کنار آثار باستانی به جا مانده از دوران ساسانی میجوشد .سازمان جهانی یونسکو در حال بررسی ثبت جهانی این سراب و آثار باستانی جنب آن می‌باشد .این سراب سرچشمهٔ رودخانه چم بشیر می‌باشد .