سرعت رانش (سرعت سوق)، سرعتی است که یک ذره (مثلا الکترون) به علت بودن در یک میدان الکتریکی بدست می‌آورد. معمولاً الکترون در یک رسانا به طور اتفاقی و با سرعت فرمی به این طرف و آن طرف حرکت می‌کند. حضور میدان الکتریکی باعث می‌شود که الکترون در جهت مشخصی حرکت کند.

جریان الکتریکی متناسب با سرعت رانش است. سرعت رانش هم خود متناسب با میدان الکتریکی اعمال شده است. بنابراین سرعت رانش می‌تواند قانون اهم را توضیح دهد. دو معادله زیر ارتباط سرعت رانش با کمیتهای فیزیکی دیگر را نشان می‌دهند:

  

که در آن J چگالی جریان٫ چگالی بار و v سرعت رانش است.

که در آن E میدان الکتریکی٫ μ تحرک‌پذیری وv سرعت رانش است.

مطالب مرتبطویرایش

منبعویرایش