سرود ملی صربستان

متن سرود ملی صربستان به نام «خدای عدالت» (Bože pravde) در سال ۱۸۷۲ توسط یووان دوردویچ نوشته شد و آهنگ آن را داوورین ینکو تنظیم کرد. زمانی که این سرود در دوران پادشاهی صربستان سرود ملی بود اشاراتی در آن به پادشاه شده بود اما پس از آن‌که صربستان جمهوری شد این اشارات از آن حذف شدند.

Bože pravde
به انگلیسی: God of Justice
سرود ملی صربستان
Sheet music of the Serbian national anthem (for mixed choir)

سرود ملی  صربستان
نام‌های دیگر(به انگلیسی: "Serbian National Prayer")
ترانه‌سراJovan Đorđević، ۱۸۷۲
آهنگسازDavorin Jenko، ۱۸۷۲
تاریخ رسمیت۱۸۸۲
رسمیت دوباره۸نوامبر ۲۰۰۶
بی‌استفاده شده1919 (partially)
1945 (fully)
نمونهٔ صوتی
"Bože pravde" (instrumental)

متن سرود ویرایش

متن صربی صربی به خط لاتین برگردان فارسی

Боже правде, ти што спасe
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани
братске слоге златан плод,
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром
Благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани
к' победи му води ход
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај
настало је ново доба
Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани
пет вековне борбе плод
Боже спаси, Боже брани
моли ти се српски род!

Bože pravde, ti što spase
od propasti dosad nas,
čuj i odsad naše glase
i od sad nam budi spas

Moćnom rukom vodi, brani
budućnosti srpski brod,
Bože spasi, Bože hrani
srpske zemlje, srpski rod!

Složi srpsku braću dragu
na svak dičan slavan rad
sloga biće poraz vragu
a najjači srpstvu grad.

Nek na srpskoj blista grani
bratske sloge zlatan plod
Bože spasi, Bože hrani
srpske zemlje, srpski rod!

Nek na srpsko vedro čelo
tvog ne padne gneva grom
Blagoslovi Srbu selo polje
Njivu, grad i dom!

Kad nastupe borbe dani
k pobedi mu vodi hod
Bože spasi, Bože hrani
srpske zemlje, srpski rod!

Iz mračnoga sinu groba
srpske slave novi sjaj
nastalo je novo doba
Novu sreću, Bože daj!

Otadžbinu srpsku brani
pet vekovne borbe plod
Bože spasi, Bože brani
moli ti se srpski rod!

ای خدای عدالت، ای که تا امروز،
ما را از بلایا نجات بخشیده‌ای.
بشنو زین پس صدای ما را
و زین پس ما را رهایی‌بخش

با دستان پُرتوانت حراست کن
همان آینده‌ای را که صربستان در آن گام می‌گذارد
خدایا پناه بخش، خدایا حافظش باش
سرزمین‌های صرب و مردم صرب را!

به یکدیگر نزدیک‌تر ساز، این برادران صرب را
کار و مهر سرفرازانه را به ایشان بیاموز
یکپارچه بر دشمنان چیره می‌شویم
و از شهرهای صربستان دفاع خواهیم کرد.

میوه‌های زرین دوستی صربستان رسیده‌است
یکپارچه بر فراز درخت آزادی ما.
خدایا پناه بخش، خدایا حافظش باش
سرزمین‌های صرب و مردم صرب را!

خدایا! خشم و کینت را از صرب‌ها دور بدار،
آن تندر که از بلندا فرو می‌آید؛
هر یک از روستاهای صرب را برکت ده
هر کوه، هر مرتع، هر شهر و هر خانه را!

روزی که روز نبرد فرامی‌رسد
گام‌هایمان را قرین پیروزی نما
خدایا پناه بخش، خدایا حافظش باش
سرزمین‌های صرب و مردم صرب را!

در آن مقبره اعصار،
شکوه صربستان باز برمی‌خیزد
عصری نو طلوع می‌کند
آن آغاز نوینی که خداوند به ما ارزانی داشت!

میهن صرب را برای ما حفظ نما،
همان‌سان که پانصد سال است برقرار مانده.
خدایا پناه بخش، خدایا حافظش باش
این است تمنای مردم صرب!

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.