سرود ملی مالت

سرود مالتی (به مالتی: L-Innu Malti) سرود ملی کشور مالت است. این سرود در سال ۱۹۴۵ رسمیت یافت.

متنویرایش

متن مالتی برگردان فارسی
Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.
Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.
این سرزمین شیرین را، مادری که نامش را به ما بخشید
پاس بدار، ای ایزد، آنسان که همیشه پاس داشته‌ای
به آن بیندیش که او را چه زیبا ساخته‌ای
آن را که فرمان می‌راند، ای خداوند بزرگ، فرزانگی بخش
به مهتران مهربانی بخش و به کارورزان تندرستی
پیوند و آشتی را میان مالتیان استوار ساز

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.