باز کردن منو اصلی

سسکیان بر قدیم

تیره‌ای از گنجشک‌سانان

اصطلاح سسکیان بر قدیم اشاره به گروه بزرگی از پرندگان دارد که پیش‌تر همگی با هم در تیره (خانواده) Sylviidae گروه‌بندی می شدند. این تیره شامل بیش از ۴۰۰ گونه در بیش از ۷۰ سرده می‌شد، و سبب سردرگمی زیادی در آرایه‌شناسی بود. در ابتدا به دو تیره تقسیم شد: سبدنشینان و تاجی. در ده سال گذشته پژوهش‌های بسیاری دربارهٔ آنها انجام شده است و بسیاری از گونه‌ها اکنون در تیره‌های دیگری (شامل سسک‌های درخت‌ومرداب، سسک‌های بیشه، سسک‌های برگی، و گنجشکان لوکوستلیدا.) قرار داده شده‌اند. همچنین برخی از گونه‌ها در خانواده‌های موجود جای گرفته‌اند و جایگاه بعضی گونه‌ها هنوز قطعی نشده است. تیره کوچکی از سسک‌ها همراه با babblerها که پیش‌تر در تیره لیکویان و parrotbillها بودند اکنون تیره کوچک سسکیان را تشکیل می‌دهند.

منابعویرایش