سطح آب‌های آزاد

(تغییرمسیر از سطح دریا)

سطح متوسط آبهای آزاد «MSL» (بطور مختصر سطح آبهای آزاد) میانگین ارتفاع یک یا چند اقیانوس زمین است که از ارتفاع آن می‌توان ارتفاع‌های دیگر را اندازه‌گیری نمود. سطح آبهای آزاد نوعی مبنای ارتفاعی است که به عنوان مثال در چارت دیتوم در کارتوگرافی و ناوبری دریایی، و یا در هوانوردی به عنوان سطح استاندارد آبهای آزاد که در آن فشار اتمسفر اندازه‌گیری و در نتیجه ارتفاع هواپیما مشخص می‌شود، کاربرد دارد.

از خواص مایعاتی مثل آب این است که وقتی در طرفی گسترده ریخته شود به دلیل وجود جاذبه زمین ارتفاع تراز سطحی آب در تمام قسمت‌های آن ظرف برابر است؛ از آنجا که دریاهای آزاد به هم مرتبط هستند، سطح آب در آن‌ها همواره ارتفاع ثابتی دارد.[نیازمند منبع] ازاین‌رو ارتفاع شهرها، کوهها و هواپیماها بر اساس متر از سطح آب‌های آزاد بیان می‌شود.

منابعویرایش