سمندرهای آسیایی

تیره‌ای از سمندرهای بدوی
سمندرهای آسیایی
Hynobius kimurae (cropped) edit.jpg
Hida Salamander
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: رده: دوزیستان
زیررده: دوزیستان نرم‌پوست
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای کهن
تیره: سمندرهای آسیایی
Genera

Batrachuperus
Hynobius
Liua
Onychodactylus
Pachyhynobius
Paradactylodon
Pseudohynobius
Protohynobius
Ranodon
Salamandrella

سمندرهای آسیایی(نام علمی: Hynobiidae) تیره‌ای از راسته سمندرها می‌باشند. این تیره در بیشتر جاهای آسیا و اوراسیا یافت می‌گردد. تیره سمندرهای آسیایی شامل ۵۴ گونه‌است. سمندر کوهستانی ایران گونه‌ای از این تیره است.?†Iridotriton hechti?†Liaoxitriton? Protohynobius puxiongensisOnychodactylus

Pachyhynobius shangchengensisSalamandrellaHynobiinae

Hynobius

Ranodon sibiricusParadactylodon

Batrachuperus
LiuaPseudohynobius
منابعویرایش