سور کلمه ای عربی است و به معنای ( بارو ) حصار و دیوار گرداگرد شهر است . سور ها قلمرو اعضای موضوع مورد بحث را مشخص میکنند . از نظر منطق دانان وجه تشابه سور با دیوار شهر آن است که دیوار گرداگرد شهر ، محدود و قلمرو شهر را مشخص می کند و الفاظ ( سور ها ) به کار رفته در گزاره نماها ، مرز و قلمرو اشیا مورد استفاده در گزاره نما ها را تعیین میکنند . کلمه ی سوره در قرآن کریم هم به همین معنا استفاده شده است . ( سوره ) از سور گرفته شده است و به مجموعه آیاتی گفته میشود که ابتدا و انتهای آن مشخص باشد . سور ها به دو دسته ی سور های وجودی و عمومی تقسیم میشوند .

جستارهای وابستهویرایش